Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.2 Klant: elke bezoeker van de website van World of Gaming en elke (rechts)persoon die een bestelling plaatst via de website.

1.3 Dag: kalenderdag;

1.4 Transactie: een verkoop op afstand of een reservatie door de klant en dit voor een product en/of dienst te verstrekken door World of Gaming;

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of World of Gaming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand 14 dagen na ontvangst van de levering

1.7 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen World of Gaming en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.8 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en World of Gaming gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

1.9 AVG: Algemene verordening gegevensbescherming of Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) welke in werking getreden is op 25 mei 2018;

1.10 Website: onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van World of Gaming (www.worldofgaming.be), hierna “website”.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Deze webshop wordt beheerd door:

Davy Weuts

Legeweg 14

8650 Houthulst

Telefoonnummer: 0496675901

E-mailadres: davy@worldofgaming.be

Btw-identificatienummer: BE 0800.262.668

KBO-nummer: 0800.262.668

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van World of Gaming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen World of Gaming en de klant.

3.2 Aangezien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de klant van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan kennisnemen of op enige andere kosteloze wijze.

3.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn bij de verkoop op afstand of reservatie, zijn onderhavige algemene voorwaarden ondergeschikt aan de product –of dienstenspecifieke voorwaarden en zijn zij slechts van toepassing in 2e orde.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De inhoud van deze site, met inbegrip van het merk ‘World of Gaming’ en het logo, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan World of Gaming of rechthoudende derden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

World of Gaming levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal World of Gaming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

5.2 World of Gaming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de website contacteren via davy@worldofgaming.be.

De inhoud van de website kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. World of Gaming biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

5.3 World of Gaming kan tevens in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

5.4 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. World of Gaming verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 6 – Het aanbod

6.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als World of Gaming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden World of Gaming niet.

6.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6.4 Door het aanbod van producten en/of diensten verbindt World of Gaming er zich geenszins toe dat alle producten en/of diensten steeds ten allen tijden voorradig zijn. Indien producten en/of diensten niet meer kunnen geleverd worden, zal World of Gaming overgaan tot annulatie van het order en een integrale terugbetaling van de klant. Maar een terugbetaling van bestellingen betaald met een cadeaubon gebeurt NIET in speciën. Je krijgt van World of Gaming een nieuwe tegoedbon, die je bij een volgende aankoop online of in de winkel kan innen.

Artikel 7 – De overeenkomst

7.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Deze overeenkomst heeft betrekking op een verkoop op afstand van een product en/of dienst.

7.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en aldus een overeenkomst tot stand heeft gebracht, bevestigt World of Gaming langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht en overeenkomst. Bij gebreke van dergelijke bevestiging door World of Gaming kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt bij een transactie, treft World of Gaming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt het voor een veilige webomgeving zoals voorgeschreven door de AVG. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen of doen in acht nemen door de door haar aangestelde dienstverleners.

7.4 World of Gaming kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien uit deze informatie blijkt dat de klant het verschuldigde bedrag gekoppeld aan zijn verkoop op afstand niet voldaan heeft of kan voldoen, behoudt World of Gaming zich het recht de voorhanden zijnde transactie en bijhorende overeenkomst niet uit te voeren zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant;

7.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • Het adres van World of Gaming waar de klant met klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de transactie;
  • Indien de klant een herroepingsrecht heeft, een formulier voor herroeping.

7.6 Conform onderhavige algemene voorwaarden is het de klant geenszins toegelaten de rechten en plichten voortvloeiende uit het afsluiten van een overeenkomst tussen World of Gaming en zichzelf over te dragen naar een derde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van World of Gaming.

7.7 Indien de klant zijn of haar artikelen te koop aanbiedt aan World of Gaming, dan zal World of Gaming pas overgaan tot betaling nadat ze de artikelen ontvangen en gecontroleerd hebben. Eventuele verzendkosten hierbij zijn voor de rekening van de klant. Heel belangrijk hierbij is dat consoles compleet (incl. kabels en toebehoren) moeten zijn en dat er geen reproducties of kopieën gekocht worden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 14 dagen zonder opgave van enige redenen ontbinden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).

Voormeld herroepingsrecht is enkel van toepassing op verkopen op afstand tussen de klant en World of Gaming, zoals gedefinieerd in onderhavige algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht kan ingeroepen worden met behulp van het modelformulier voor herroeping, gepubliceerd op de website van World of Gaming. Dit formulier dient vervolledigd, gedagtekend en ondertekend teruggestuurd te worden naar World of Gaming.

8.2 De in artikel 8.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. World of Gaming mag, mits hij de klant hiervan voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het hieronder vermelde modelformulier. Je kan dit formulier versturen naar davy@worldofgaming.be of naar Legeweg 14, 8650 Houthulst (België).

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Artikel 9 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

9.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

10.1 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen na aankoop door middel van een formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan World of Gaming. Het modelformulier voor herroeping kan geconsulteerd worden op de website van World of Gaming.

10.2 Zo snel als mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 10.1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product

10.3 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

10.4 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

10.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

10.6 De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van het product verkocht op afstand, indien World of Gaming de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt;

10.7 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van World of Gaming bij herroeping

11.1 Als World of Gaming de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt het na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

11.2 World of Gaming vergoedt alle betalingen gedaan door de klant, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. De terugbetaling van het product en/of dienst zal slechts uitgevoerd worden na ontvangst van het product op het adres van World of Gaming.

11.3 De terugbetaling door World of Gaming zal bij voorkeur gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de klant tenzij deze een andere voorkeur heeft aangegeven. De terugbetaling geschiedt kosteloos en zonder aanrekening van administratieve kosten.

11.4 De terugbetaalde leveringskosten zullen steeds het integrale bedrag van de leveringskost vertegenwoordigen op voorwaarde dat het om een uitoefening van het herroepingsrecht gaat en de klant gekozen heeft voor een standaard levering. Kosten van leveringen volgens specifieke wensen van de klant, en aldus aan een hogere kost dan een standaard levering, zullen slechts terugbetaald worden aan het tarief van een standaard levering.

Artikel 12 – De prijs

12.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

12.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

12.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw naar Belgisch recht.

12.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en garantie

13.1 World of Gaming staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

13.2 Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de garantietermijn van veertien dagen, lopend vanaf de dag na aankoop. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen terugbetaling of vervanging.

13.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

13.4 De garantie zal slechts door World of Gaming gewaarborgd worden op voorwaarde dat de klant kan aantonen dat het product bij World of Gaming werd aangekocht op basis van een origineel aankoopbewijs.

Artikel 14 – Levering en uitvoering

14.1 World of Gaming zal met zorgvuldigheid en naar beste vermogen alle leveringen uitvoeren in navolging van een bestelling van producten en/of de aanvraag tot het verstrekken van een dienst.

14.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan World of Gaming kenbaar heeft gemaakt.

14.3 World of Gaming zal, na ontvangst van betaling, de bestelling uitvoeren binnen een termijn van 7 dagen tenzij een andere leveringstermijn door de klant werd gevraagd en bevestigd door World of Gaming. Indien World of Gaming of haar onderaannemers de bestelde goederen niet tijdig kan leveren, kan de klant kosteloos de bestelling annuleren. Geenszins zal de klant aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding ten gevolge van het niet of niet-tijdig leveren van het product of dienst.

14.4 World of Gaming zal alles in het werk stellen voor een correcte en vlekkeloze levering van het bestelde product en/of dienst. World of Gaming blijft verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, en aldus ook voor eventuele schades, tot het tijdstip van levering aan de klant.

Artikel 15 – Betaling

15.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen World of Gaming en de klant, dient de klant de verschuldigde bedragen te voldoen langs elektronische weg of via overschrijving. De klant kan de wijze van betaling selecteren op de website van World of Gaming. De klant dient de betaling te voldoen binnen een termijn van 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst.

15.2 Bij ontstentenis van betaling van de verschuldigde bedragen binnen bovenvermelde termijn, behoudt World of Gaming zich het recht de overeenkomst éénzijdig te annuleren zonder enige schadeloosstelling en zonder recht op verzet door de klant.

15.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan World of Gaming te melden. De afwikkeling van de betaling zelf gebeurt door tussenkomst van een derde en valt aldus buiten de verantwoordelijkheid van World of Gaming.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens

16.1 De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de privacy statement van World of Gaming. Deze statement kan je terugvinden op www.worldofgaming.be/privacy . De klant kan deze statement ten allen tijden digitaal raadplegen of een exemplaar opvragen via davy@worldofgaming.be.

Artikel 17 – Klachtenregeling

17.1 Indien de klant opmerkingen heeft naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst tot stand gekomen tussen World of Gaming enerzijds, en hem -of haarzelf anderzijds, kan de klant dit melden aan World of Gaming via davy@worldofgaming.be .

17.2 Wij verzoeken om opmerkingen of klachten te melden binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van het product of dienst.

17.3 World of Gaming streeft ernaar alle gemelde opmerkingen en/of klachten binnen een termijn van 14 dagen te behandelen. Teneinde het proces te versnellen dienen eventuele klachten gestaafd te worden met beeldmateriaal teneinde een correcte inschatting van het probleem te maken. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.4 Na het melden van een probleem of klacht, wordt dit ter harte genomen door World of Gaming. In functie van het voorhanden zijnde probleem zal een adequate oplossing aangereikt worden welke niet-limitatief kan omvatten: een verduidelijking omtrent het gebruik van het product of dienst, een eventuele korting welke toegekend wordt onder de vorm van een cadeaubon, dan wel een gehele of gedeeltelijke terugbetaling of indien mogelijk vervanging van het product of dienst.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 18 – Volledigheid van de algemene voorwaarden

18.1 Door zijn bestelling/aankoop/reservatie erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten en plichten die op dwingende wijze aan de klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving, i.e. de wetgeving van de marktpraktijken en consumentenbescherming.

18.2 De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen World of Gaming en de klant, in de mate van het mogelijke en in de geest van de oorspronkelijke intenties, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat World of Gaming nalaat de strikte toepassing van één van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover World of Gaming krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert World of Gaming niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

18.3 World of Gaming houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. World of Gaming zal naar best vermogen eventuele wijzigen ten allen tijden communiceren naar de klant. Het niet ontvangen van eventuele communicatie door de klant is geen rechtsgeldige reden om de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bij een verkoop op afstand, een reservatie van een product en/of dienst niet van toepassing te achten. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen op World of Gaming bij het aangaan van een transactie tussen World of Gaming en hem of haarzelf.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Heb geen product in de winkelwagen!
0